Wettelijk verplichte vermeldingen

Gelieve eerst de verschillende manieren om deze website te gebruiken door te nemen alvorens de pagina’s te bezoeken. De verantwoordelijke partijen van de website www.milestonefarm.eu zijn:

Uitgever van de website:

MILESTONE FARM
KvK-nummer: NL857772818B01
Verantwoordelijk uitgever: Carlos Pinto
b.v Donkstraat 11 5866 BR Swolgen – Netherlands
Telefoon :+32 492 61 68 20 – Fax: +32 492 61 68 20
E-mail: contact@milestonefarm.eu
Website: www.milestonefarm.eu

Hosting:

Webhost: SiteMagic
Herenbosweg 7 5962 NW Melderslo Nederland
Website: www.sitemagic.nl

Ontwikkeling:

Tribu and Co
Adres: 76 rue Georges Courteline – 37000 TOURS
Website: www.tribu-and-co.fr

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website (www.milestonefarm.eu) wordt aangeboden in verschillende internettalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.). Voor een beter gebruikerscomfort en een prettigere grafische vormgeving adviseren wij u om moderne browsers te gebruiken, zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.
De wettelijk verplichte gegevens zijn gegenereerd op de website Générateur de mentions légales, aangeboden door Welye.

MILESTONE FARM gebruikt alle middelen die zij tot haar beschikking heeft om te zorgen dat de informatie op haar website betrouwbaar en bijgewerkt is. Het kan echter voorkomen dat er fouten of hiaten op de website staan. De websitebezoeker zal zich moeten vergewissen van de juistheid van de gegevens bij xxx en alle wijzigingen die hij nuttig acht om te melden. Xxx is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt, en van elk direct of indirect nadeel dat eruit voort zou kunnen vloeien.

Cookies: Het kan voorkomen dat de website www.milestonefarm.eu u vraagt om cookies om statistische en visueel-grafische redenen te accepteren. Een cookie is een informatiebestand dat door de server die u bezoekt op uw harde schijf wordt gezet. Het bevat diverse gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om gegevens te lezen en vastleggen. Bepaalde delen van deze website kunnen niet functioneren zonder de cookies te accepteren.

Hyperlinks: Websites kunnen links naar andere websites of andere bronnen op internet bevatten. MILESTONE FARM beschikt niet over de middelen om de websites waarnaar wordt verwezen te controleren. Xxx staat niet in voor de beschikbaarheid van deze externe websites en bronnen, en garandeert dit ook niet. Zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe websites of bronnen, en met name informatie, producten of diensten die deze aanbieden, of voor het gebruik dat van deze onderdelen kan worden gemaakt. De risico’s verbonden aan dit gebruik behoren volledig bij de internetbezoeker, die zich dient te houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

De gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van MILESTONE FARM.

In de veronderstelling dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink zou willen plaatsen naar een van de websites van MILESTONE FARM, dient de gebruiker of bezoeker vanaf de website een e-mailbericht te versturen met daarin zijn verzoek om een hyperlink te mogen plaatsen. MILESTONE FARM behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar besluit te motiveren.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten van de firma evenals haar gegevens worden getoond op onze website www.milestonefarm.eu.

MILESTONE FARM doet haar best om op de website www.milestonefarm.eu gegevens te verstrekken die zo nauwkeurig mogelijk zijn. De informatie op de website www.milestonefarm.eu is niet uitputtend en de foto’s zijn niet bindend. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die sinds de online plaatsing zijn aangebracht. Alle gegevens op de website www.milestonefarm.eu worden louter ter informatie verstrekt, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Contractuele gegevensbeperking:

De gegevens op deze website zijn zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt in verschillende periodes van het jaar bijgewerkt, maar het kan voorkomen dat er onjuistheden op de website staan. Als u een hiaat, fout of een disfunctioneren constateert, gelieve dit per e-mail te melden op het mailadres contact@milestonefarm.eu, met een nauwkeurige beschrijving van het probleem (de pagina waarop zich een probleem voordoet, het type computer en browser dat werd gebruikt, enz.).

Alle gedownloade inhoud is voor het risico en gebruik van de gebruiker, en onder diens enige verantwoordelijkheid. Dienovereenkomstig is xxx niet verantwoordelijk voor enige schade aan de computer van de gebruiker of voor een verlies van gegevens als gevolg van de download. Daarnaast verplicht de gebruiker van de website zich om de website te bezoeken met behulp van recente apparatuur, die geen virus bevat en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

De toegepaste hyperlinks in het kader van deze website naar andere bronnen op het internet vallen niet onder de verantwoordelijkheid van MILESTONE FARM.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud op de website www.milestonefarm.eu, inclusief maar niet beperkt tot, de grafische vormgeving, afbeeldingen, teksten, video’s, animaties, geluid, logo’s, gif’s en computericonen, evenals de opmaak hiervan zijn het exclusieve eigendom van de firma, met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die aan andere partnerbedrijven of auteurs toebehoren.

Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, overdracht of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende onderdelen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MILESTONE FARM. Deze representatie of reproductie, op welke manier dan ook, is een strafbaar vergrijp volgens artikel L.335-2 en volgend van de wet intellectueel eigendom. De niet-naleving van dit verbod is een vergrijp waarvoor de vervalser wettelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Daarnaast zouden de eigenaren van de gekopieerde inhoud een rechtsvordering tegen u kunnen instellen.

Geschillen:

De voorwaarden van de website www.milestonefarm.eu vallen onder het Nederlands recht en elke betwisting of geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken waaronder de zetel van de firma valt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is Nederlands.

Persoonsgegevens:

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te communiceren wanneer u onze website www.milestonefarm.eu bezoekt.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit uitgangspunt. Voor sommige diensten die op onze website worden aangeboden, kan het zijn dat u bepaalde gegevens aan ons moet communiceren, zoals: uw naam, functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult dat online wordt aangeboden in de rubriek ‘contact’. In alle gevallen kunt u weigeren om uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval zult u de diensten van de website niet kunnen gebruiken, vooral de diensten om inlichtingen over onze firma te verkrijgen of nieuwsbrieven te ontvangen.

Tot slot kunnen wij automatisch bepaalde gegevens over u verzamelen tijdens een bezoek aan onze website, zoals: gegevens betreffende het gebruik van onze website, zoals de onderdelen en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, het type browser, de duur van uw bezoek. Dergelijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, teneinde de kwaliteit van de diensten die we aanbieden te verbeteren. De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 waarin de Europese richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van databases is omgezet.

De rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens

Als u een account hebt of als u een commentaar op de website hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een bestand met daarin alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u hebben, inclusief de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Tevens kunt u vragen om de verwijdering van de persoonsgegevens die betrekking hebben op u. Hiermee worden niet de gegevens in aanmerking genomen die zijn opgeslagen voor administratieve of wettelijke doeleinden, of om redenen van beveiliging.

Terug naar de top